Vai trò pháp luật trong phòng chống tác hại của rượu bia

Rate this post

Vai trò của việc áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia là nội dung của bài viết này. Để có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên nhằm phục vụ cho việc làm Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật, nội dung do khóa luận tốt nghiệp sưu tầm chọn lọc từ các nguồn Khóa luận tốt nghiệp khóa trước đạt điểm cao, hi vọng sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm nguồn tài liệu để làm tốt cho bài tốt nghiệp của mình.

Liên hệ ngay với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP để được tư vấn và hỗ trợ nhành nhất nhé. Zalo 0917 193 864

Xem thêm Kho khóa luận tốt nghiệp ngành luật ===> Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật

Xem thêm khóa luận tác hại rượu bia ===> Khóa luận tốt nghiệp tac hại của rượu bia

Vai trò của việc áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia

  • Nghị quyết số 49/NQ ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết số 111/2015/NQ13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội 13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của TAND nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như phải bảo đảm tính dân chủ và tính khách quan trong hoạt động tư pháp, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hiến định như mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia hiện nay của ngành Tòa án là một nội dung cụ thể, quan trọng của hình thức áp dụng pháp luật nói chung. Việc thực hiện áp dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử có vai trò hết sức quan trọng, điều này được thể hiện trên một số phương diện sau:
  • Một là, thông qua hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia góp phần ngăn ngừa tội phạm và điều này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước vì hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là công khai là biểu hiện tập trung nhất của nền tư pháp Việt Nam, là một trong những thước đo quan trọng về các vấn đề pháp chế, dân chủ, công lý, công bằng xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhằm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Vì vậy, hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia có vai trò to lớn trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những hành vi vi phạm pháp luật đều đảm bảo được xử lý một cách nghiêm khắc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam khi các hành vi đó xâm phạm nghiêm trọng đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia có vai trò khắc phục và chấm dứt những hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lại trật tự pháp luật trong các lĩnh vực bị hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm, truy cứu trách nhiệm pháp lý các chủ thể đã có hành vi vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật trong thực tế.
  • Hai là, thông qua áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia thì tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội để có những biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Thông qua hoạt động này thì các cơ quan NN có thẩm quyền có thể đánh giá, ý thức pháp luật của công dân để từ đó có những biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật phù hợp đảm bảo cho công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Qua công tác này chúng ta có thể phần nào có nhận xét về tính hiệu quả, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật về hoạt động của cơ quan hành pháp để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan này trong công tác áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nói rằng thông qua hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia chúng ta có thể xác định được mức độ của việc tôn trọng và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội để từ đó đề ra các giải pháp mang tính thiết thực và khả thi nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội nói chung và hoạt động phòng ngừa tội phạm nói riêng
  • Ba là, thông qua áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia nói chung thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có vai trò to lớn trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung và góp phần trong công tác xây dựng các chính sách về quản lý xã hội nói riêng.
  • Bốn là, thông qua hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia; nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân bằng những vụ việc cụ thể, đặc biệt là thông qua các hoạt động xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước. Thông qua đó, quyết định các bản án phù hợp với tính chất và mức độ hành vi phạm tội mà một người đã thực hiện, đồng thời là việc tiến hành tổng thể các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm tiến tới việc thủ tiêu các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay.

Ý nghĩa của việc áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia

  • Áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia là phương thức phù hợp với cơ chế kinh tế mới, nó bảo đảm cho các thành phần kinh tế khi tham gia hoạt động áp dụng các quy định trong thực tế được đối xử bình đẳng với nhau trước pháp luật, đáp ứng được nhu cầu áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia cho các chủ thể tham gia trong đời sống kinh tế. Ở Việt Nam, sự xuất hiện của các quy định này này đã mang lại những ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội như sau:
  • Thứ nhất, các quy định này được thực hiện trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ thể, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động quản lý của nhà nước. Điều này càng khẳng định vai trò nâng cao và tôn trọng quyền công dân, quyền con người – quyền này được quy định trong đạo luật tối cao của Việt Nam, đó là Hiến pháp, đồng thời góp phần phát huy tính dân chủ, khách quan trong quá trình quản lý nhà nước nói chung.
  • Thứ hai, Tòa án áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho các chủ thể, tạo cơ hội cho các bên đảm bảo cho các chủ thể trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thực tế. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để giúp các bên có được sự công bằng và thỏa mãn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Đồng thời, thông qua hoạt đông này sẽ đáp ứng nhu cầu áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia một cách nhanh – gọn cho các chủ thể, từ đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
  • Thứ ba, phương thức này cũng là một trong những biện pháp mà Nhà nước sử dụng để nhằm bảo vệ sự an toàn trong các hoạt động trật tự quản lý công cộng, góp phần quản lý xã hội, quản lý kinh tế bằng pháp luật. Việc giải quyết tốt mối quan hệ phát sinh trong hoạt động về trật tự quản lý xã hội là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, bởi nó sẽ tháo bỏ các rào cản trong quản lý kinh tế – xã hôi và lập lại sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau cho các chủ thể tham gia hoạt động này.
  • Thứ tư, thông qua việc áp dụng phương thức này trong thực tiễn kinh doanh sẽ chỉ ra được những bất cập trong việc quy định của pháp luật và tạo định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật, tạo hàng lang pháp lý cho hoạt động trật tự quản lý xã hội ngày càng phát triển. Đảm bảo việc áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bianhanh chóng kịp thời, chính xác, nghiêm minh, đúng pháp luật. Đảm bảo các cho hoạt động áp dụng pháp luật trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia được thực thi một cách nghiêm chỉnh đúng pháp luật. Đồng thời, bảo đảm đến mức tối đa sự gián đoạn trong hoạt động quản lý về trật tự quản lý trật tự quản lý kinh tế- xã hội trong thực tế.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là những nội dung chia sẻ tới các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp về tác hại của rượu bia, còn nhiều nội dung khác liên quan, các bạn tìm kiếm trên website vì mình có cập nhật bài viết liên tục, Trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp  nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, các bạn có thể xem qua bài viết sau hoặc liên hệ trực tiếp với Admin qua Zalo 0917 193 864

Xem thêm bài viết ===> Dịch vụ viết thuê Khóa luận tốt nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo